1

11

กันยายน

2561

.

. ....

(

ฉบับที่

)

.

. ....

.

. ....

2

.

. ....

กันยาน

2561

3

โครงสร้างร่าง

.

.

.

ฉบับ

.

.

61

(

95

มาตรา

เดิม

84

มาตรา

)

หมวด

1

คณะกรรมการ

หมวด

2

การ

หมวด

3

หมวด

4

คณะกรรมการ

คุ้มครองข ้อมูล

หมวด

5

การ

้องเรียน

หมวด

6

ความ

รับผิดทางแพ่ง

หมวด

7

บท

าหนดโทษ

บทเฉพาะกาล

นิยาม

มาตรา

8

มาตรา

18

มาตรา

19

มาตรา

29

มาตรา

30

มาตรา

41

มาตรา

42

มาตรา

68

มาตรา

69

มาตรา

74

มาตรา

75

มาตรา

76

มาตรา

77

มาตรา

8

8

มาตรา

89

มาตรา

95

มาตรา

2

มาตรา

3

มาตรา

5

มาตรา

6

รัฐมนตรีผู้รักษาการ

มาตรา

7

มาตรา

1

.

.

.

ฉบับ

.

.

61

1

3

ขั้นตอน

(

)

2

3

/

าหนดหลักเกณฑ์ข ้อยกเว ้นในบางกรณี

4

หน้าที่ผู้ควบคุมข ้อมูล ในการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข ้อมูล

/

หน้าที่ผู้ประมวลผล ้องบันทึ

กรายการข ้อมูล

5

การโอนย ้ายข ้อมูลไปต่างประเทศ ้องมีมาตรฐาน

/

าหนดข ้อยกเว ้น

6

7

8

(

การเคลื่อนย ้ายข ้อมูล

/

การโต ้แย ้งคัดค ้าน

/

มูล

)

9

ความรับผิดทางแพ่ง

10

บทก าหนดโทษ ปรับเพิ่มเติมให ้เหมาะสม

(

โทษทางอาญา

/

โทษทางปกครอง

)

4

แสดงแถบข้าง
เลื่อนหน้าขึ้น
คลิกเพื่อข้ามไปที่หน้า
/ 14
เลื่อนหน้าลง
ซูมออก
ซูมเข้า
เต็มหน้าจอ
พิมพ์
กำลังโหลด…