Tag: soft infrastructure

นักธุรกิจต่างชาติชี้ เศรษฐกิจดิจิทัล ต้องแข่งขันเป็นธรรม เปิดทุกฝ่ายร่วมกำหนดกติกา

2015.04.29

ตัวแทนอียูระบุ หน่วยงานกำกับดูแลโทรคมนาคมต้องเป็นอิสระ ตัวแทนนักธุรกิจต่างชาติชี้ การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต้องขอความยินยอม ชี้ควรปรับปรุงกฎหมายด้านการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างรัฐวิสาหกิจ ทั้งสองเห็นต้องกันว่า การกำกับดูแลอินเทอร์เน็ตควรต้องเปิดให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม