Tag: session hijacking

แม้กระทั่ง twitter ตนเองยังปกป้องไว้ไม่ได้ แล้วประเทศนี้จะปกป้องได้อย่างไร? ฝากให้พี่น้องคิดดูนะครับ

ทวิตเตอร์นายกยิงลักษณ์ถูกเจาะ – เรียนรู้วิธีป้องกัน – และมาตรา 14

2011.10.02

ทวิตเตอร์ของนายกรัฐมนตรีถูกเจาะและใช้เพื่อโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์นโยบายรัฐบาล เรื่องนี้มีความเป็นไปได้อย่างไร เราจะป้องกันตัวเองจากการถูกเจาะได้อย่างไร และข้อสังเกตเบื้องต้นในการค้นหาผู้กระทำและการแจ้งความผิด