Tag: private sector

Access Now

Access Now: บริษัทเอกชนคือกำลังหลักในการปกป้องสิทธิมนุษยชนบนอินเทอร์เน็ต

2011.12.20

ผู้อำนวยการบริหาร Access Now ระบุ โลกการสื่อสารในปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานเป็นของเอกชน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ภาคเอกชนต้องเล่นบทบาทนำในการปกป้องสิทธิมนุษยชนตั้งแต่ขั้นออกแบบ ไม่ใช่ปล่อยให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยมาทำการกุศลทีหลังภายใต้คำว่า "ซีเอสอาร์เพื่อสังคม"