Tag: OECD

ดิจิทัลเพื่อสังคม: กฤษฎีกายืนยันไม่ยุบกองทุนผู้ด้อยโอกาส ชวนวิจารณ์ร่างใหม่พุธนี้

2015.03.09

กฤษฎีกาเผยความคืบหน้าร่างกม.ดิจิทัลพุธนี้ ยันไม่ยุบกทปส.แต่จะแบ่งเงินไปส่วนหนึ่ง คงการประมูลคลื่นเชิงพาณิชย์ สพธอ.ระบุ เศรษฐกิจดิจิทัลต้องแก้ไขความไม่เท่าเทียม ตัวแทนประชาสังคมยกแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัลจากองค์กรระหว่างประเทศเป็นแนวทาง

อยากได้เศรษฐกิจ+มั่นคงดิจิทัลของแท้ สนช.ต้องไม่รับร่างกม. “เศรษฐกิจ​ดิจิทัล” ทั้งชุด

2015.02.20

เทียบประสบการณ์ cybersecurity ต่างประเทศ=ความมั่นคงโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยงานดูแลเน้นการมีส่วนร่วมเป็นอิสระ นโยบายเคารพความเป็นส่วนตัว สิทธิพลเมือง และความเปิดกว้างของอินเทอร์เน็ต

[27 Jun] เวทีอภิปรายก่อนการประชุม OECD: “To Regulate or Not to Regulate the Internet, That’s The Question” — LIVE Online

2011.06.23

เวทีอภิปรายการกำกับอินเทอร์เน็ต ก่อนการประชุม OECD เรื่องเศรษฐกิจอินเทอร์เน็ต -- Live Web Symposium Monday June 27 Noon North America EST