Tag: ODR

นิติมธ. เสนอ สพธอ. ตั้ง “ศูนย์ระงับข้อพิพาทออนไลน์” คุ้มครองผู้บริโภคม้วนเดียวจบ

2013.09.16

บันทึกงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “แนวทางการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจากการซื้อขายออนไลน์” โดยโครงการเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอันเกิดจากการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์