Tag: notice and notice

แจ้งเตือนและแจ้งเตือน

รู้จักหลักการ “Notice and Notice” สำหรับการกำกับเนื้อหาออนไลน์

2016.05.19

เมื่อพูดถึงข้อยกเว้นความรับผิดของสื่อตัวกลาง เรามักพูดถึงกลไก Notice and Takedown แต่โลกนี้ยังมีกลไกอื่น เช่น Notice and Notice ที่เหมาะสมกว่าสำหรับเว็บยุค user-generated content เนื่องจากเป็นกลไกที่คำนึงถึงทั้งผู้ที่อาจถูกละเมิดสิทธิ์ สื่อตัวกลาง และผู้ใช้ที่เป็นผู้สร้างเนื้อหา