Tag: National Competent Authority

เปรียบเทียบร่าง พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ฯ ไทย vs. กฎการรักษาความมั่นคงไซเบอร์สหภาพยุโรป

2015.10.09

รศ.สราวุธ ปิติยาศักดิ์ วิเคราะห์และเปรียบเทียบร่างพ.ร.บ.รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ... กับกลยุทธ์และกฎการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งสหภาพยุโรป