Tag: London School of Economics

ความเสี่ยงจาก “สงครามไซเบอร์” เป็นเรื่อง “โม้เกินจริง”

2011.01.18

รายงานจาก Oxford Internet Institute และ London School of Economics ระบุ ภัยเสี่ยงจากสงครามไซเบอร์ หรือ cyberwar เป็นเรื่องปั่นกระแสเกินจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่บางส่วนของรัฐบาลและอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ต้องการ เพราะมันช่วยให้พวกเขาตั้งงบประมาณและขายของได้มากขึ้น