Tag: Gmail

ตรวจสอบความปลอดภัยของ Gmail ด้วยตนเอง

2010.10.07

ผู้ใช้ Gmail สามารถตรวจสอบความปลอดภัยของอีเมลได้ด้วยตัวเองจากหน้าช่วยเหลือผู้ใช้ นอกจากนี้ ยังมีคำแนะนำด้านความปลอดภัยพื้นฐานที่ใช้กับบริการออนไลน์อื่น ๆ ได้ด้วย