คลังเอกสาร

คู่มือประเมินผลกระทบในการตรากฎหมาย (RIA) ของประเทศญี่ปุ่น

Japanese Regulatory Impact Assessment Handbook แปลโดย ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล จากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น

สิทธิความเป็นส่วนตัวในยุคดิจิทัล

สิทธิความเป็นส่วนตัวในยุคดิจิทัล - รายงานของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (ฉบับแปลภาษาไทย)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นองค์การมหาชน จัดตั้งตาม พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 21 ก.พ. 2554

การส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์และการทำลายเอกสารราชการ

จัดทำโดย กลุ่มวิจัยและบริหารเอกสาร สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พ.ศ. 2553

ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542

จัดทำโดย ฝ่ายบริหารเอกสาร หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พ.ศ. 2542 ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารบริหารงานบุคคล

ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารทางการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2542

จัดทำโดย ฝ่ายบริหารเอกสาร หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พ.ศ. 2542 ขอบเขตและความหมายของคำว่า "หนังสือหรือเอกสารทางการเงินซึ่งมิใช่เอกสารสิทธิ" ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารทางการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Rule On Maintenance Of Official Secrets, B.E. 2544 (2001) (ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544)

The Official Information Act, B.E. 2540 which contains certain provisions in relation to the restriction of rights and liberties of person in getting access to official information, in respect of which section 58 and section 29 of the Constitution of the Kingdom of Thailand so permit by virtue of law, the Council of Ministers has therefore a resolution to lay down the rule

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งมาตรา ๕๘ และมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วางระเบียบไว้

รายงานเสรีภาพอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พ.ศ. 2553

รายงานสรุปสาระสำคัญของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยตลอดปี 2553 ทั้งในแง่ส่งผลดีต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเช่นการขยายตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต การเกิดขึ้นของบริการใหม่ๆ และในแง่ที่ส่งผลลบต่อเสรีภาพของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เช่นคดีการจับกุม หรือการปิดกั้นเว็บไซต์ต่างๆ

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517

กำหนดชั้นความลับของทางราชการ 4 ชั้น: ปกปิด -> ลับ -> ลับมาก -> ลับที่สุด