การส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์และการทำลายเอกสารราชการ

2011.05.12 23:10

จัดทำโดย กลุ่มวิจัยและบริหารเอกสาร สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พ.ศ. 2553

The Destruction of Government Documents and the Handling of Historical Archives

Download (PDF, 6.31MB)

Tags: ,