สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว ราชอาณาจักรไทย – รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน การประชุมครั้งที่ 25

2016.05.11 21:25

สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว ราชอาณาจักรไทย - รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน การประชุมครั้งที่ 25

สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวในประเทศไทย (แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ) – รายงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย – รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน การประชุมครั้งที่ 25

ส่งโดยเครือข่ายพลเมืองเน็ตและไพรเวซีอินเทอร์เนชันแนล

The Right to Privacy in Thailand – Stakeholder Report – Universal Periodic Review 25th Session