กระทรวงไอซีทีอยู่ใต้กลุ่มงานความมั่นคง MICT is under NCPO Security Cluster

2016.08.29 15:24