หลักการมะนิลาว่าด้วยความรับผิดของสื่อตัวกลาง – Manila Principles on Intermediary Liability

2016.05.19 05:27

หลักการมะนิลาว่าด้วยความรับผิดของสื่อตัวกลาง - Manila Principles on Intermediary Liability

หลักการมะนิลาว่าด้วยความรับผิดของสื่อตัวกลาง
Manila Principles on Intermediary Liability