คู่มือประเมินผลกระทบในการตรากฎหมาย (RIA) ของประเทศญี่ปุ่น

2015.02.27 13:32

คู่มือประเมินผลกระทบในการตรากฎหมายของประเทศญี่ปุ่น (Japanese Regulatory Impact Assessment Handbook) แปลโดย ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล จากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น

Download (PDF, 481KB)