เปิดประตูสู่การอภิบาลอินเทอร์เน็ต – An Introduction to Internet Governance

2015.08.20 08:45

เปิดประตูสู่การอภิบาลอินเทอร์เน็ต

เปิดประตูสู่การอภิบาลอินเทอร์เน็ต

แปลจาก An Introduction to Internet Governance (6th Edition, 2014)

Jovan Kurbalija เขียน
พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ แปล

หนังสือที่จะมาช่วยอธิบายความหมายของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต (internet governance) กระบวนการทำงานโดยรวมของอินเทอร์เน็ตผ่านแนวคิดตระกร้าห้าใบ อันได้แก่ ตระกร้าโครงสร้างพื้นฐานและการกำหนดมาตรฐาน ตะกร้ากฎหมาย ตะกร้าเศรษฐกิจ ตะกร้าการพัฒนาและตะกร้าสังคม-วัฒนธรรม รวมไปถึงผู้มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนโยบายการอภิบาลอินเทอร์เน็ตให้เกิดขึ้น

PDF (web version)

Download (PDF, 2.28MB)