แนวการจัดทำ “Privacy Policy” (นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล) [สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2548]

2009.09.16 20:14

แนวการจัดทำ “Privacy Policy”
โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (เผยแพร่ พ.ศ. 2548)

คำนำ

หนังสือเล่มนี้ ถูกจัดทำขึ้นด้วยวัตถุประสงค์หลักๆ 2 ประการ ประการแรก เพื่อให้เจ้าของเว็บไซต์ใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการจัดทำ Privacy Policy สำหรับเว็บไซต์ของตน และประการที่สอง เพื่อสร้างความตื่นตัวให้แก่เจ้าของเว็บไซต์ของไทยให้เห็นถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ และความจำเป็นในการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

ในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ ทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ศึกษาตัวอย่างการจัดทำ Privacy Policy ของเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงหลายๆ เว็บไซต์ เพื่อนำเสนอแนวทางการจัดทำ Privacy Policy ในเบื้องต้นให้แก่ทางเว็บไซต์ นอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังได้ทำการสำรวจการจัดทำ Privacy Policy และการใช้เครื่องหมายรับรองของเว็บไซต์ที่จดทะเบียนหรือดำเนินงานในประเทศไทย เพื่อให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการณ์ปัจจุบันในเรื่องดังกล่าว

ศูนย์ฯ หวังว่า หนังสือเล่มนี้น่าจะช่วยให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการให้คุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลในการทำธุรกรรมทางหรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และน่าจะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของเว็บไซต์เห็นถึงความสำคัญของ Privacy Policy เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการหรือผู้แวะชมเว็บไซต์ต่อไป

Download (PDF, 543KB)

Tags: ,