ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับผ่านการพิจารณาของสนช.วาระที่ 3

2019.03.07 12:33

ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับผ่านการพิจารณาของสนช.วาระที่ 3