ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับเครือข่ายพลเมืองเน็ตทดลองเสนอ 31 ส.ค. 2559

2016.11.23 06:58

ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับเครือข่ายพลเมืองเน็ตทดลองเสนอ 31 ส.ค. 2559

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
(ฉบับเครือข่ายพลเมืองเน็ตทดลองเสนอตามกรอบหลักการที่คณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่หนึ่งเห็นชอบ เผยแพร่ครั้งแรกระหว่างงานสััมนารับฟังความคิดเห็นซึ่งจัดโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 17 ส.ค. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม 31 ส.ค. 2559)