แถลงการณ์ขอให้รัฐบาลใหม่ที่นำโดยพรรคประชาธิปัตย์ปกป้องสิทธิของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและคุ้มครองเสรีภาพของสื่อออนไลน์

2009.03.27 23:55

แถลงการณ์เครือข่ายพลเมืองเน็ต ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2551

ตามที่ประเทศไทยได้เกิดการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 อัน นำไปสู่การลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ทั้งการปิดกั้นเว็บ การปิดกั้นอินเตอร์เน็ตและการปิดกั้นสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะการใช้มาตรการทางกฏหมายต่างๆที่คลุมเครือ ไม่เป็นธรรม มีอคติและวาระทางการเมือง

ดังนั้น ในโอกาสที่รัฐบาลใหม่ที่นำโดยพรรคประชาธิปัตย์ จะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thai Netizen Network) ซึ่งเป็นการรวมตัวของประชาชนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ขอเรียกร้องต่อรัฐบาลที่นำโดยพรรคประชาธิปัตย์ ดังต่อไปนี้

  1. ขอให้รัฐบาลปกป้องสิทธิของประชาชนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต และคุ้มครองเสรีภาพของสื่อออนไลน์ รวมทั้งปกป้องเสรีภาพของสื่อสารมวลชนอื่นๆ
  2. ขอให้รัฐบาลเคารพสิทธิเสรีภาพของสื่อออนไลน์ ตามหลักสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ โดยเฉพาะต้องไม่เลือกปฏิบัติหรือปิดกั้นความคิดเห็น หรือความเชื่อที่แตกต่างจากรัฐบาล
  3. รัฐบาลควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดย ให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าว เพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนและเสรีภาพของสื่อออนไลน์ รวมทั้งจำแนกเสรีภาพในการสื่อสารออกจากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
  4. รัฐบาลควรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของประชาชน โดยมีมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจนและเป็นธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกติกาสากลระหว่างประเทศ

เครือ ข่ายพลเมืองเน็ตเชื่อมั่นว่า การเคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเสมอภาคและสมเหตุผล รวมทั้งการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ คือหัวใจสำคัญในการธำรงรักษาระบอบประชาธิปไตย

ใน ทางตรงข้าม ถ้าผู้มีอำนาจรัฐพยายามปิดกั้นเว็บ การปิดกั้นอินเตอร์เน็ตและการปิดกั้นสื่อออนไลน์ แล้ว ผลของการดังกล่าว ย่อมนำไปสู่การต่อสู้ การขัดแย้งและความตึงเครียด ทำให้กระทบต่อความมั่นคงและความสงบสุขของประเทศชาติและประชาชน

ด้วยความเชื่อมั่นในสิทธิเสรีภาพและวิจารณญาณของพลเมืองไทย

เครือข่ายพลเมืองเน็ต
26 ธันวาคม 2551

Tags: ,