แถลงการณ์ประชาสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2010 ว่าด้วยอินเทอร์เน็ตภิบาล (2010 Southeast Asia Civil Society Statement on Internet Governance)

2010.06.23 23:10

ระหว่างวันที่ 15-16 มิ.ย. 2553 ภาคประชาสังคมจากอาเซียนจำนวนหนึ่งได้เข้าร่วมการประชุมการกำกับดูแลอินเทอร์เน็ต เวทีภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก หรือ Asia-Pacific Regional Internet Governance Forum (APrIGF) ที่ฮ่องกง

หลังการประชุม ภาคประชาสังคมจากองค์กรต่างๆ ในอาเซียน แปดประเทศ จากมากกว่าสิบองค์กร ได้หารือร่วมกัน และออกแถลงการณ์ฉบับนี้ เพื่อนำเสนอต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศของตน และระดับนานาชาติ โดยเฉพาะที่ประชุมพหุภาคีของ IGF ที่กรุงเจนีวา วันที่ 28-29 มิ.ย. 2553 และเวทีระดับโลกของการประชุมการกำกับดูแลอินเทอร์เน็ต หรือ Internet Governance Forum (IGF) ระหว่างวันที่ 14-17 ก.ย. 2553 ที่กรุงวิลนีอุส ประเทศลิทัวเนีย

เนื้อหาสาระสำคัญคือ ให้ที่ประชุมการกำกับดูแลอินเทอร์เน็ต อย่าลืมหลักการสำคัญของ World Summit on the Information Society ซึ่งเป็นที่มาของ IGF ที่ประกาศว่า สังคมสารสนเทศนั้นจะต้องให้คนเป็นศูนย์กลาง ไม่เลือกปฏิบัติ เคารพสิทธิมนุษยชนสากล อีกทั้งกระบวนการกำกับดูแล จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และมาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และที่ประชุม IGF ทั้งเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ควรมีรูปแบบ เวลา และกระบวนการที่เปิดกว้าง ให้ทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมได้โดยสะดวก

ลงชื่อโดยผู้แทนองค์กรประชาสังคมอาเซียน:

Download

Original: 2010 Southeast Asia Civil Society Statement on Internet Governance
PDF | OpenDocument | Scribd

Thai translation: แถลงการณ์ประชาสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2010 ว่าด้วยอินเทอร์เน็ตภิบาล
PDF | OpenDocument | Scribd

Download (PDF, 152KB)

Tags: , ,