Thai Netizen Network

หนังสือใหม่! การตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย

ชื่อหนังสือ การตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย
แปลจาก Digital Forensics for Legal Professionals: Understanding Digital Evidence From The Warrant To The Courtroom
ผู้เขียน Larry E. Daniel, Lars E. Daniel
ผู้แปล สุนีย์ สกาวรัตน์
จำนวนหน้า 542 หน้า

หนังสือแนะนำการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล (digital evidence) ด้วยภาษาเรียบง่าย ผู้เขียนให้คำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวคิดทางเทคนิค เช่น พื้นที่ที่ไม่ได้จัดสรร สำเนาเพื่อการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน และลำดับเวลาที่แปลกปลอมของเหตุการณ์ ภาษาที่ธรรมดาของผู้เขียนทำให้แนวคิดเหล่านี้เป็นที่เข้าใจได้สำหรับนักศึกษา ทนายความ ผู้พิพากษา รวมถึงผู้บริหารองค์กร

หนังสือเล่มนี้ยังอธิบายวิธีการระบุว่าหลักฐานใดที่ควรร้องขอ หลักฐานใดที่อาจค้นพบได้ และวิธีในการได้หลักฐานนั้นมา หนังสือยังแสดงวิธีการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ สิ่งที่ควรคาดหวังจากผู้เชี่ยวชาญ และการใช้ผู้เชี่ยวชาญอย่างเหมาะสมทั้งก่อนและระหว่างการพิจารณาคดี

หาซื้อได้ที่

Exit mobile version