ครม.เห็นชอบแล้ว ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฯ

2015.06.16 21:48

ครม.เห็นชอบ “ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฯ” ตั้งคณะกรรมการดิจิทัลฯ, สนง.คณะกรรมการดิจิทัลฯ, กองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ, สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, ยุบ สนง.ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ โอนพนักงานไปอยู่ สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลชั่วคราว

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (16 มิ.ย. 58) [ที่มาภาพ: เว็บไซต์รัฐบาลไทย]

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ [ที่มาภาพ: เว็บไซต์รัฐบาลไทย]

วันนี้ (16 มิ.ย.) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว

พ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นการรวมร่าง พ.ร.บ. 3 ฉบับ นั่นคือ ร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ.กองทุนพิจารณาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. … เข้าด้วยกัน และแก้ไขชื่อเป็น “ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ….”

หลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา และหากไม่มีข้อทักท้วงใดๆ ให้ถือเป็นมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่เสนอเพื่อส่งต่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาและบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

สาระสำคัญของร่างกฎหมาย

สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฯ มีดังนี้

1.กำหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้น ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว

2.กำหนดให้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างน้อยต้องมีในเรื่องตามที่กำหนดไว้

3.กำหนดให้มีคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางด้านการเงินการคลัง การลงทุน มาตรการทางภาษีและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับหรือเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อช่วยดำเนินการได้

4.กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด

5.กำหนดให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นในสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบในการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด

6.กำหนดให้มีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลพัฒนาให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างและเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศ และให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด

7.กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ทำหน้าที่กำกับและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ทำหน้าที่กำกับและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสำนักงานฯ ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด

8.กำหนดให้แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจัดทำขึ้นต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและเมื่อคณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวแล้วให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลปฏิบัติตามแผนดังกล่าวโดยเคร่งครัด ในกรณีที่การปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่นให้เสนอแผนยุทธศาตร์นั้นต่อคณะกรรมการแศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ความเห็นชอบแล้วให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแจ้งไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกัน

9.กำหนดให้ในวาระเริ่มแรกคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีองค์ประกอบเฉพาะกรรมการโดยตำแหน่ง แต่ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้ และกำหนดให้ในระยะเริ่มแรกที่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการตามพระราชบัญญัตินี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่งตั้งผู้ที่เห็นสมควรให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการชั่วคราวซึ่งต้องไม่เกิน 180 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

นอกจากนี้ได้กำหนดให้ยุบสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และโอนพนักงานและลูกจ้างสำนักงานฯ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นการชั่วคราว

เตรียมจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

พรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้สัมภาษณ์ว่า หลังปรับโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว กระทรวงฯ จะมีพันธกิจและบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล

ส่วนสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ซึ่งจะเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจะมีบทบาทสำคัญด้านการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเศรษฐกิจดิจิทัล

ซึ่งการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนั้น คณะกรรมการเพื่อศึกษาและจัดทำภารกิจและโครงสร้างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของกระทรวงไอซีที ได้กำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมไว้แล้ว โดยต้องมีการโอนพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นการชั่วคราว

โดยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานไว้ 6 เดือน ระยะแรกคือ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2558 จะทำการศึกษาโครงสร้างองค์กร กฎระเบียบ และจัดบุคลากรลงภายใต้โครงสร้างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระยะที่สอง เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2558 จะศึกษาข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัล และระยะที่สาม เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558 เป็นการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติม

ที่มาข่าว

Tags: ,
%d bloggers like this: