4 องค์กรประชาสังคมยื่น กมธ.รัฐธรรมนูญ สนช. สปช. ทบทวนชุดกฎหมาย “ความมั่นคงดิจิทัล”

2015.02.03 13:54

Stop Cybersecurity Bills (2)

วันนี้ (3 ก.พ. 2558) เมื่อเวลา 10.30 น ณ อาคารรัฐสภา นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล ประธานมูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง พร้อมด้วยองค์กรเครือข่าย สถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน, มูลนิธิโลกสีเขียว, และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ นายมณเฑียร บุญตัน กรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ, นายจุมพล รอดคำดี ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พร้อมด้วย นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ, นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และ นางสาวสารี อ๋องสมหวัง ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อเรียกร้องให้มีการพิจารณา ทบทวน และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ต่อชุดร่างกฎหมาย “เศรษฐกิจดิจิทัล”

letter-parliament

นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล กล่าวถึงเหตุผลในการยื่นจดหมายในวันนี้ว่า เนื่องจากชุดกฎหมายชุดนี้ไม่ใช่กฎหมายทั่วไปที่ว่าด้วยการทำงานของรัฐ แต่เป็นกฎหมายเชิงโครงสร้างและเชิงปฏิรูปที่จะยกเครื่องการทำงานด้านทรัพยากรคลื่นความถี่ การสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ รวมทั้งวางรากฐาน “เศรษฐกิจดิจิทัล” เป็นครั้งแรก ดังนั้นสภาปฏิรูปและฝ่ายต่างๆ ควรรับรู้และหาทางแก้ไข ไม่เช่นนั้นจะเกิดความเสี่ยงในการบริหารประเทศ

ขณะเดียวกัน การที่สาระของชุดกฎหมายละเมิดสิทธิอย่างกว้างขวาง ทั้งเสรีภาพในการแสดงออก สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนบุคคล คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและสภาปฏิรูปแห่งชาติจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะเข้ามาพิจารณา และหาแนวทางเพื่อทำงานกับรัฐบาลหรือฝ่ายยกร่างรัฐธรรมนูญ เพราะท้ายที่สุดแล้วกฎหมายชุดนี้อาจไปละเมิดสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้

ที่ผ่านมาภายหลังจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบชุดกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล มีการสะท้อนข้อคิดเห็นและข้อกังวลต่อชุดกฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นจำนวนมากจากหลายฝ่าย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชุดกฎหมายดังกล่าวนั้น เป็นกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างกว้างขวาง แม้ว่าภาครัฐจะชี้แจงว่า ยังอยู่ในขั้นตอนรับหลักการเท่านั้น แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าชุดร่างกฎหมายนี้สะท้อนเรื่องความมั่นคงมากกว่าการส่งเสริมเศรษฐกิจ

สาระของร่างกฎหมายดังกล่าวก็มีข้อกังวลที่อาจกระทบต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานหลายประการ อาทิ การให้อำนาจหน่วยงานและเจ้าหน้าที่อย่างกว้างขวาง การขาดกลไกตรวจสอบอำนาจรัฐและกลไกคุ้มครองสิทธิที่ชัดเจนจนอาจคุกคามหรือรอนสิทธิเสรีภาพต่างๆ นอกจากนี้ยังมีข้อกังวลทางด้านคณะกรรมการชุดต่างๆ ยังไม่มีการรับประกันสัดส่วนจากผู้แทนด้านสิทธิ เช่น คณะกรรมการตามร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ไม่มีกรรมการโดยตำแหน่งที่มาจากด้านสิทธิเสรีภาพหรือการคุ้มครองผู้บริโภคเลยแม้แต่ตำแหน่งเดียว

ก่อนหน้านี้กระบวนการร่างกฎหมายทั้งหมดไม่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นและไม่มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน แม้ว่า ณ ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อรวบรวมส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แต่ถือได้ว่ายังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนที่จะทำให้ประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง

ด้วยเหตนี้เครือข่ายพลเมืองเน็ตจึงรณรงค์ให้มีการ “หยุดชุดกฎหมาย ‘ความมั่นคงดิจิทัล’” ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค ผ่านทางเว็บไซต์ Change.org โดยล่าสุด มีผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุนแล้ว 20,678 รายเพื่อเรียกร้องให้มีการชะลอกระบวนการร่างกฎหมายและให้ประชาชนจากทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายนี้ โดยที่มีกลไกหรือกติการ่วมให้ภาคประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นได้ในรูปแบบที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่ากฎหมายชุดนี้จะไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และจะสามารถสร้าง“เศรษฐกิจดิจิทัล” ได้

ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ประธานสถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน กล่าวถึงภาพรวมของชุดกฎหมายดังกล่าวว่า เป็นการย้อนกลับของอำนาจในการจัดสรรคลื่นที่เป็นทรัพยากรของชาติ ให้กลับไปอยู่ในอำนาจของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสวนทางกับแนวทางการปฏิรูปสื่อและกิจการโทรคมนาคม แม้ที่ผ่านมานับตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 การปฏิรูปดังกล่าวจะยังไม่เห็นผลตามเจตนารมณ์นัก แต่การจะปฏิรูปให้สำเร็จต้องใช้เวลา และการให้เวลาเป็นสิ่งที่พิสูจน์ถึงความจริงใจต่อการปฏิรูป ซึ่งหากกฎหมายชุดนี้ผ่าน ก็แทบสรุปได้เลยว่า เป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่แอบอิงอยู่กับอำนาจของหน่วยงานภาครัฐมากกว่าการทำเพื่อพัฒนาประเทศ รวมถึงตอกย้ำว่า ที่ผ่านมาที่การปฏิรูปที่ไม่เกิดผล เพราะมีอำนาจดั้งเดิมเข้ามาแทรกแซงอยู่เสมอ ทำให้เข้าใจได้ว่าการปฏิรูปถือเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยในประเทศไทย

///////////////////////////////////////

ประสานงานเพิ่มเติม โทร 0-897-894-845

Stop Cybersecurity Bills (2)

Tags: , ,
%d bloggers like this: