(ร่าง) พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ….

2015.01.08 14:15

(ร่าง) พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....

(ร่าง) พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ….