ข้อพิจารณา 9 ประการ ต่อข้อเสนอร่างกฎหมายใหม่ที่ให้อานาจเจ้าพนักงานดักรับข้อมูลการสื่อสาร (คณาธิป ทองรวีวงศ์ 22 ธ.ค. 2557)

2015.01.26 21:45

ข้อพิจารณา 9 ประการ ต่อข้อเสนอร่างกฎหมายใหม่ที่ให้อานาจเจ้าพนักงานดักรับข้อมูลการสื่อสาร (คณาธิป ทองรวีวงศ์ 22 ธ.ค. 2557)

ข้อพิจารณา 9 ประการ ต่อข้อเสนอร่างกฎหมายใหม่ที่ให้อานาจเจ้าพนักงานดักรับข้อมูลการสื่อสาร (คณาธิป ทองรวีวงศ์ 22 ธ.ค. 2557)