“ปัญหาการตีความ ร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ….” (กฤษฎา แสงเจริญทรัพย์ 28 ต.ค. 2557)

2015.01.26 21:41

“ปัญหาการตีความ ร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ....” (กฤษฎา แสงเจริญทรัพย์ 28 ต.ค. 2557)

“ปัญหาการตีความ ร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ….” (กฤษฎา แสงเจริญทรัพย์ 28 ต.ค. 2557)