วาระดิจิทัลของคสช.: สองเดือนแรก

2014.08.19 13:22

ความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มด้านนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหลังการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557

อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล และ วิภาวี พงษ์ปิ่น – เครือข่ายพลเมืองเน็ต

รายงานฉบับนี้แบ่งเป็นสองส่วนหลัก ส่วนแรกเป็นรายงานสถานการณ์การควบคุมสื่ออินเทอร์เน็ตและการละเมิดสิทธิเสรีภาพที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่สองเป็นการรายงานความเปลี่ยนแปลงในนโยบายสื่ออินเทอร์เน็ตและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รายชื่อหน้าเว็บที่ถูกปิดกั้นและประกาศและคำสั่งคสช.ที่เกี่ยวข้องจะอยู่ในภาคผนวก การเก็บข้อมูลเริ่มตั้งแต่การประกาศกฎอัยการศึกเมื่อ 20 .. 2557 เก็บข้อมูลประกาศและคำสั่งคสช.ถึงวันที่ 22 .. 2557 (ครบรอบสองเดือน) และเก็บข้อมูลปฏิกริยาจากภาคส่วนอื่นๆ ต่อถึงวันที่ 28 .. 2557

 1. การควบคุมสื่อออนไลน์

 • การปิดกั้นการเข้าถึง
 • การสอดส่องพฤติกรรม
 • การควบคุมการแสดงออก
 1. การละเมิดสิทธิทางดิจิทัลต่อบุคคล

 • การยึดค้นอุปกรณ์สื่อสาร คอมพิวเตอร์ และบัญชีสื่อสังคม
 • การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ถูกควบคุมตัว
 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายสื่อและโทรคมนาคมระดับโครงสร้าง

 • องค์กรและการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อกำกับดูแลสื่อสื่อออนไลน์
 • นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดสรรทรัพยากร
 1. สรุปประกาศและคำสั่งคสช.ที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์

 2. ปฏิกิริยาและการตอบรับจากประชาสังคมและองค์กรอื่นๆ

 

อ่านรายงานฉบับเต็ม คลิก

 

Download (PDF, 1.3MB)

%d bloggers like this: