[11 พ.ค.] สัมมนาระดมความเห็น ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับสพธอ. 2556

2013.05.05 23:23

เครือข่ายพลเมืองเน็ต, ไอลอว์, และประชาไท โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ จัดสัมมนาระดมความเห็นต่อ “ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2556”

วันเวลา: เสาร์ 11 พฤษภาคม 2556 12:30-17:00
สถานที่: โรงแรม S31 ซอยสุขุมวิท 31 [แผนที่]

[ลงทะเบียนเข้าร่วม] [Facebook event]

เนื้อหาสัมมนาจะครอบคลุม 4 หัวข้อหลักในพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ได้แก่

  1. ความผิดต่อระบบคอมพิวเตอร์ – เมื่อภัยไซเบอร์อย่างการสร้างเว็บปลอม แฮ็กระบบ ต้องบรรจุลงในกฎหมาย จะเขียนนิยามอย่างไรให้ใช้ได้ตรงตามเจตนารมณ์ หัวข้อนี้ ย้อนมองเจตนารมณ์ดั้งเดิมของกฎหมาย แล้วมาดูความผิดในรูปแบบใหม่ เช่น การทำซ้ำข้อมูล การบุกรุกระบบที่ไม่มีมาตรการป้องกันแล้วไม่ได้ทำความเสียหายต่อระบบ
  2. ความผิดเกี่ยวกับเนื้อหาออนไลน์ – การโพสต์เนื้อหาลงไปในออนไลน์ อาจมีความผิดได้หากเนื้อหานั้นถูกตีความว่าเป็นสื่อโป๊หรือกระทบต่อความมั่นคง ไม่เพียงเท่านั้น หากเนื้อหานั้นๆ เข้าข่ายผิดกฎหมายไทยฉบับอื่นๆ ก็อาจเป็นเหตุให้ถูกบล็อคเว็บได้ หัวข้อนี้จะมาช่วยกันอ่านเนื้อหาในร่างกฎหมายในส่วนที่กระทบต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปโดยตรง
  3. ภาระความรับผิดของผู้ให้บริการ – หากเห็นว่าผู้ให้บริการต้องร่วมรับผิดชอบตรวจตราสังคมออนไลน์ แล้วจะกำหนดในกฎหมายอย่างไรที่ไม่ใช่แค่การลงโทษ หัวข้อนี้จะร่วมกันวิเคราะห์ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง
  4. อำนาจเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีอาญา – ว่าด้วยอำนาจของเจ้าหน้าที่ ทั้งตามกฎหมายฉบับนี้ และตามกฎหมายอื่นๆ ในการขอคำสั่งศาลเพื่อปิดกั้นเว็บไซต์ และการดำเนินคดีกับความผิดตามกฎหมายนี้

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาที่ http://bit.ly/cca2013hearing

กำหนดการ

12:30 เปิดลงทะเบียน

12:45 – 13:00 ภาพรวมปัญหาพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับปัจจุบัน และสิ่งที่ควรแก้ไข

ช่วงที่ 1 ความผิดต่อระบบคอมพิวเตอร์
13:00 – 13:10 วิเคราะห์ร่างกฎหมาย โดย สาวตรี สุขศรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13:10 – 13:20 วิพากษ์และเสนอแนะ นำโดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ กองวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
13:20 – 13:50 ระดมความเห็น

ช่วงที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับเนื้อหาออนไลน์
13:50 – 14:00 วิเคราะห์ร่างกฎหมาย โดย สาวตรี สุขศรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14:00 – 14:10 วิพากษ์และเสนอแนะ นำโดย สมบัติ บุญงามอนงค์ มูลนิธิกระจกเงา
14:10 – 14:40 ระดมความเห็น

14:40 – 15:00 รับประทานอาหารว่าง

ช่วงที่ 3 ภาระความรับผิดของผู้ให้บริการ
15:00 – 15:10 วิเคราะห์ร่างกฎหมาย โดย สาวตรี สุขศรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15:10 – 15:20 วิพากษ์และเสนอะแนะ นำโดย วสันต์ ลิ่วลมไพศาล เว็บไซต์ Blognone
15:20 – 15:50 ระดมความเห็น

ช่วงที่ 4 อำนาจเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีอาญา
15:50 – 16:00 วิเคราะห์ร่างกฎหมาย โดย สาวตรี สุขศรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16:00 – 16:10 วิพากษ์และเสนอะแนะ นำโดย นิเวศน์ อาภาวศิน ผู้กำกับการกลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี (สสท.)
16:10 – 16:40 ระดมความเห็น

16:40 – 17:00 สรุปภาพรวมข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดย อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล เครือข่ายพลเมืองเน็ต

18:00 ร่วมรับประทานอาหารเย็น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Tags: , , , ,
%d bloggers like this: