ปัญหาช่องว่างทางการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล — กษมา กองสมัคร (สวทช.)