ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile elecommunications – IMT) ย่านความถี่วิทยุ 1920-1980/2110-2170 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และ ย่านความถี่วิทยุ 2010-2025 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)