ความทนทานของเทคโนโลยีและกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง: กรณีศึกษาใบรับรองความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์และบัตรสมาร์ตการ์ด