แถลงการณ์ตัวแทนภาคประชาสังคมโลกว่าด้วยธรรมาภิบาลด้านอินเทอร์เน็ต ปี 2554