แนะนำหน่วยงานใหม่: สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)

2011.07.13 21:26

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้จัดตั้งองค์กรแห่งใหม่ขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะเฉพาะ ซึ้่งแน่นอนว่าจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิการเข้าถึงบริการของรัฐ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ วันนี้เลยจะขอแนะนำหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งก็คือ “สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิสก์” กันหน่อยครับ

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นองค์การมหาชน จัดตั้งตาม พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 21 ก.พ. 2554

มีนายศักดิ์ เสกขุนทด เป็นผู้อำนวยการ และมีนายวรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร

ข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ระบุว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทำ กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 หรือ ICT2020 ซึ่งเป็นการมองภาพระยะยาว ต่อยอดจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ 2 มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่การบริหารจัดการที่ทันสมัย เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สร้างความเท่าเทียมกันในการได้รับบริการของภาครัฐ โดยใช้ ICT หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือสำคัญ

เพื่อให้รัฐบาลสามารถดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคสังคม รัฐบาลจึงได้จัดตั้ง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Electronic Government Agency หรือ EGA ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนสนับสนุนให้เกิดบริการออนไลน์ภาครัฐ เพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมของประชาชนในการใช้บริการ โดยมีเป้าหมายเป็นหน่วยงานกลางของประเทศในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสมบูรณ์และมั่นคงปลอดภัย (Enabling Complete & Secure e-Government)

ภารกิจของสรอ. (ตามพ.ร.ฎ. มาตรา 7) ได้แก่

  1. พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  2. ศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  3. ให้คำปรึกษา บริการด้านวิชาการ และบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวของกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  4. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ของสรอ.จะถูกโอนย้ายมาจากสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีเครื่องมือต่าง ๆ ที่พร้อมทำงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยย้ายมาสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารแทน — ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 มี.ค. 2554

*หมายเหตุ: อักษรย่อ “สรอ.” ยังถูกใช้โดย สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. 2541 สรอ. เป็นสถาบันอิสระภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ดำเนินงานด้านการให้บริการรับรองตามมาตรฐานไอเอสโอ และมาตรฐานระบบอื่นๆ*

Tags: , ,
%d bloggers like this: