Thai Netizen Network

ความเสี่ยงจาก “สงครามไซเบอร์” เป็นเรื่อง “โม้เกินจริง”

รายงานการศึกษาชิ้นใหม่ โดย ดร.เอียน บราวน์ จาก Oxford Internet Institute และ ศ.ปีเตอร์ ซอมเมอร์ จาก London School of Economics ซึ่งจัดทำให้กับ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ระบุว่า ภัยเสี่ยงจากสงครามไซเบอร์ หรือ cyberwar เป็นเรื่องปั่นกระแสเกินจริง (over-hyped) โดยชี้ว่าโอกาสที่รัฐใดจะโจมตีทางไซเบอร์กับอีกรัฐนั้นจะเกิดขึ้นเฉพาะในสถานการณ์ที่รัฐดังกล่าวมีการโจมตีทางทหารอย่างอื่นอยู่ก่อนแล้ว และการโจมตีจากแครกเกอร์และผู้ก่อการร้ายที่เป็นบุคคลจะไม่ก่อผลเสียหายอะไรมากมายนัก

ดร. เอียน บราวน์ กล่าวว่า “เราคิดว่าการอธิบายสิ่งอย่าง การฉ้อโกงออนไลน์ และกิจกรรมรณรงค์แบบแฮกเกอร์ ว่าเป็น ‘สงครามไซเบอร์’ เป็นการชักนำให้เข้าใจผิดอย่างมาก”

ดร. บราวน์ เสริมว่า การที่มันเป็นกระแสใหญ่โตเป็นเรื่องเข้าใจได้ เพราะมันเป็นเรื่องที่คนทั่วไปสนใจ และแน่นอนว่า ภัยต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งที่บางส่วนของรัฐบาล และบางส่วนของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ต้องการจะปั่นด้วย เพราะมันช่วยให้พวกเขาตั้งงบประมาณได้มากขึ้น และขายของได้มากขึ้น

“เราคิดว่าวิธีปฏิบัติส่วนใหญ่ที่กองทัพทำเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงทางไซเบอร์ เป็นเรื่องผิดพลาด”

ดาวน์โหลดรายงานดังกล่าวของ OECD: Reducing Systemic Cybersecurity Risk

ที่มา :

Exit mobile version