Thai Netizen Network

ตรวจสอบความปลอดภัยของ Gmail ด้วยตนเอง

ผู้ใช้ Gmail สามารถตรวจสอบความปลอดภัยของอีเมลได้ด้วยตัวเองจากหน้าช่วยเหลือผู้ใช้ นอกจากนี้ ยังมีคำแนะนำด้านความปลอดภัยพื้นฐานที่ใช้กับบริการออนไลน์อื่น ๆ ได้ด้วย

Exit mobile version