Thai Netizen Network

จดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาล และ ศอฉ. ให้ยุติการปิดกั้นสื่อ คืนพื้นที่การสื่อสารให้สังคม

23 มิถุนายน 2553

เรื่อง ขอให้เปิดเผยรายชื่อเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้นโดยคำสั่งตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน

เรียน รัฐบาลไทย

หลังจากรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 และมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอฉ.) รับผิดชอบหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ได้มีการปิดกั้นเว็บไซต์เป็นจำนวนมากโดยมิได้ขออำนาจศาลและกระทำโดยปกปิด ประชาชนไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่ามีเว็บไซต์ใดบ้างที่ถูกปิดกั้นและถูกปิดกั้นด้วยสาเหตุใด นอกจากนี้ การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังเปิดโอกาสให้รัฐบาลลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรับรู้ข่าวสารและการแสดงออกได้โดยที่รัฐบาลไม่ต้องรับผิด

เครือข่ายพลเมืองเน็ตได้คัดค้านการปิดกั้นอินเทอร์เน็ตโดยปราศจากหลักการที่ชัดเจนโปร่งใสเช่นนี้มาโดยตลอด เราเรียกร้องต่อรัฐบาลอีกครั้งดังนี้

1. ขอให้เปิดเผยรายชื่อเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้นโดยคำสั่ง ศอฉ.หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นับตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553 เป็นต้นมาว่ามีเว็บไซต์ใดบ้าง รวมทั้งข้อกล่าวหาที่ชัดเจนว่าเว็บไซต์แต่ละแห่งนั้นถูกปิดกั้นจากสาเหตุใด

2. ขอให้เปิดเผยจำนวน และ รายละเอียดการจับกุมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด พร้อมทั้งเหตุผลในการดำเนินการ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบการใช้อำนาจของ ศอฉ.และรัฐบาลอันจะกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน 

3. ขอให้รัฐบาลยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และยกเลิกการปิดกั้นเว็บไซต์โดยคำสั่ง ศอฉ.หรือหน่วยงานอื่นที่มิได้ขออำนาจศาลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยทันที

ขอแสดงความนับถือ
เครือข่ายพลเมืองเน็ต

Exit mobile version