เครือข่ายพลเมืองเน็ตจี้รัฐฯป้องสิทธิ ‘สื่อออนไลน์’

2009.07.29 10:25

เครือข่ายพลเมืองเน็ต ส่งแถลงการณ์ถึงรัฐบาลใหม่ หันปกป้องสิทธิชาวไซเบอร์ พร้อมคุ้มครองเสรีภาพสื่อออนไลน์

กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ : ชาวไซเบอร์เรียกร้องรัฐบาลใหม่ทำหน้าที่ปกป้องสิทธิเสรีภาพบนโลกออนไลน์ หลังเกิดกรณีถูกปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการใช้สื่อออนไลน์ เมื่อครั้งเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา โดยล่าสุดส่งแถลงการณ์ถึงรัฐบาลใหม่ที่นำโดยพรรคประชาธิปัตย์มีใจความ ดังนี้

แถลงการณ์ ขอให้รัฐบาลใหม่ที่นำโดยพรรคประชาธิปัตย์ปกป้องสิทธิของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและคุ้มครองเสรีภาพของสื่อออนไลน์

ตามที่ประเทศไทยได้เกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 อันนำไปสู่ การลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ทั้งการปิดกั้นเว็บ การปิดกั้นอินเทอร์เน็ตและการปิดกั้นสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะการใช้มาตรการทางกฏหมายต่าง ๆ ที่คลุมเครือ ไม่เป็นธรรม มีอคติและวาระทางการเมือง

ดังนั้น ในโอกาสที่รัฐบาลใหม่ที่นำโดยพรรคประชาธิปัตย์ จะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thai Netizen Network) ซึ่งเป็นการรวมตัวของประชาชนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาลที่นำโดยพรรคประชาธิปัตย์ ดังต่อไปนี้

1. ขอให้รัฐบาลปกป้องสิทธิของประชาชนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และ คุ้มครองเสรีภาพของสื่อออนไลน์ รวมทั้งปกป้องเสรีภาพของสื่อสารมวลชนอื่น ๆ

2. ขอให้รัฐบาลเคารพสิทธิเสรีภาพของสื่อออนไลน์ ตามหลักสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ โดยเฉพาะต้องไม่เลือกปฏิบัติหรือปิดกั้นความคิดเห็นหรือความเชื่อที่แตกต่างจากรัฐบาล

3. รัฐบาลควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราช บัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าว เพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนและเสรีภาพของสื่อออนไลน์ รวมทั้งจำแนกเสรีภาพในการสื่อสารออกจากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

4. รัฐบาลควรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความเป็นส่วนตัวของประชาชน โดยมีมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจนและเป็นธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกติกาสากลระหว่างประเทศ

เครือข่ายพลเมืองเน็ต เชื่อมั่นว่าการเคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเสมอภาคและสมเหตุผล รวมทั้งการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ คือหัวใจสำคัญในการธำรงรักษาระบอบประชาธิปไตย

ในทางตรงข้าม ถ้าผู้มีอำนาจรัฐพยายามปิดกั้นเว็บ การปิดกั้นอินเทอร์เน็ต และการปิดกั้นสื่อออนไลน์ แล้ว ผลของการดังกล่าว ย่อมนำไปสู่การต่อสู้การขัดแย้งและความตึงเครียด ทำให้กระทบต่อความมั่นคงและความสงบสุขของประเทศชาติและประชาชน

ด้วยความเชื่อมั่นในสิทธิเสรีภาพและวิจารณญาณของพลเมืองไทย

เครือข่ายพลเมืองเน็ต

%d bloggers like this: