Thai Netizen Network

แถลงการณ์สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย เรื่องมาตรการในการดำเนินการกับเว็บไซต์ที่เข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

จากกรณีที่ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนโยบายที่จะกวดขันจัดการกับเว็บไซต์ที่เข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โดยมีแนวคิดจะจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ราคาแพง และเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ด้วยนั้น นายอัครวุฒิ ตำราเรียง อุปนายกสมาคมผู้ดูแลเว็บ ไทยกล่าวว่า ในฐานะที่สมาคมฯ เป็นองค์กรวิชาชีพของผู้ดูแลเว็บไซต์ในประเทศไทย คณะกรรมการบริหารของสมาคมได้หารือกันในเรื่องดังกล่าว และมีความเห็นในเบื้องต้นว่า การดำเนินการกับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเรื่องที่ต้องทำโดยเร่งด่วนสูงสุด แต่รัฐบาลควรดำเนินการตามกรอบกฎหมายที่มีอยู่ ซึ่งสมาคมฯ เชื่อว่าเพียงพอในการแก้ไขปัญหา หากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างจริงจังและไม่เลือกปฏิบัติ

นอกจากนี้ มาตรการในการดำเนินการกับเว็บไซต์เหล่านี้ ควรทำพร้อมกันไประหว่างการป้องกัน ปราบปรามและขอความร่วมมือ โดยภาครัฐจะต้องรณรงค์ สร้างความร่วมมือจากองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องได้แก่ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายประชาสังคมอื่นๆ ที่ล้วนตระหนักถึงความสำคัญ ของการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยเช่นกัน

อุปนายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยกล่าวต่อไปว่า มาตรการในการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ราคาแพงของกระทรวงไอซีที ไม่ใช่แนวทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมีความเจริญก้าวหน้าและซับซ้อนขึ้นตลอดเวลา ดังนั้นไม่ว่าจะใช้เครื่องมืออุปกรณ์ใดๆ ย่อมไม่สามารถปิดกั้นเนื้อหาข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์ต่างๆ ได้โดยง่าย

“ส่วนมาตรการในการแก้ไขกฎหมาย พรบ.คอมฯ ยิ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุด เพราะสภาพบังคับตามกฎหมายปัจจุบันน่าจะเพียงพอต่อการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐ ปัญหามีเพียงว่าเจ้าหน้าที่รัฐได้ดำเนินการอย่างจริงจังตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่แล้วหรือไม่ การแก้ไข กฎหมายให้เข้มงวดขึ้นอาจมีผลกระทบกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ทางการเมืองของประชาชนในระยะยาวได้” นายอัครวุฒิกล่าว

อุปนายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยกล่าวด้วยว่า สำหรับมาตรการในการดำเนินการกับเว็บไซต์ดังกล่าว ทางสมาคมขอเสนอแนะให้ใช้มาตรการทางกฎหมายเป็นหลัก โดยขอความร่วมมือองค์กรภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไปในการแจ้งเบาะแส และเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อขออำนาจศาลในการสั่งปิดกั้นการเข้าถึง และดำเนินการกับเจ้าของเว็บไซต์ที่มีเจตนาทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยไม่เลือกปฏิบัติว่ามีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองใด

เนื่องจากเว็บไซต์มีหลายลักษณะ เช่นเนื้อหาที่สร้างโดยผู้จัดทำเว็บ เนื้อหาที่สร้างโดยผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งผู้ที่พบเห็นข้อความ ภาพ หรือกระทู้ที่มีข้อความไม่เหมาะสม ให้แจ้งโดยตรงไปยังผู้ดูแลเว็บของเว็บนั้นๆ เพื่อดำเนินการแก้ไข หรือแจ้งไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ. ฉบับนี้ หากมีการนำไปประกาศหรือส่งต่อไป จะเป็นการกระจายความเสียหายในวงกว้าง และยังเข้าข่ายผิด พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 16 อีก ด้วย

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
30 ตุลาคม 2551

ที่มา: แถลงการณ์สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย เรื่องมาตรการในการดำเนินการกับเว็บไซต์ที่เข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ, สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย, 30 ต.ค. 2551

Exit mobile version