Thai Netizen Network

เชิญร่วมการสำรวจทัศนคติเกี่ยวกับ ‘ความเป็นส่วนตัว’

เชิญร่วมตอบแบบสอบถาม "ทัศนคติของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว"

แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจทัศนคติของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (privacy) ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์และมีส่วนสนับสนุนอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของงานวิจัยนี้

อนึ่ง คำตอบของท่านจะถูกนำมาแปรผลในรูปของกลุ่มบุคคล ดังนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแต่ประการใด

การสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย ในโครงการปริญญาโทคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

เชิญตอบแบบสอบถามได้ที่ http://bit.ly/qAUs