Thai Netizen Network

แถลงการณ์ กรณีผู้ถูกจับกุมภายใต้ “พรบ.คอมพ์”

แถลงการณ์ กรณีผู้ถูกจับกุมภายใต้ พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550