Thai Netizen Network

จดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี กรณี “ผู้ถูกจับกุมภายใต้ พรบ.คอมพ์”

ผู้ถูกจับกุมภายใต้ พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ถึงนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ

Exit mobile version