เครือข่ายพลเมืองเน็ต ออกแถลงการณ์ถึง “มาร์ค” ปกป้องสิทธิเสรีภาพของสื่อออนไลน์ – ประชาชาติธุรกิจ

2009.01.29 16:41

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ที่ผ่านมา เครือข่ายพลเมืองเน็ต ได้ออกแถลงการณ์เรื่อง ขอให้รัฐบาลใหม่ที่นำโดยพรรคประชาธิปัตย์ ปกป้องสิทธิของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตและคุ้มครองเสรีภาพของสื่อออนไลน์

แถลงการณ์ระบุว่า ตามที่ประเทศไทยได้เกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 อันนำไปสู่ การลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั้งการปิดกั้นเว็บ การปิดกั้นอินเตอร์เน็ตและการปิดกั้นสื่อออนไลน์โดยเฉพาะการใช้มาตรการทางกฏหมายต่างๆ ที่คลุมเครือไม่เป็นธรรม มีอคติและวาระทางการเมือง

ดังนั้น ในโอกาสที่รัฐบาลใหม่ที่นำโดยพรรคประชาธิปัตย์จะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวัน ที่29 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thai Netizen Network) ซึ่งเป็นการรวมตัวของประชาชนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาลที่นำโดยพรรคประชาธิปัตย์ ดังต่อไปนี้

1. ขอให้รัฐบาลปกป้องสิทธิของประชาชนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและคุ้มครองเสรีภาพของสื่อออนไลน์ รวมทั้งปกป้องเสรีภาพของสื่อสารมวลชนอื่นๆ

2. ขอให้รัฐบาลเคารพสิทธิเสรีภาพของสื่อออนไลน์ตามหลักสิทธิมนุษยชนของ สหประชาชาติโดยเฉพาะต้องไม่เลือกปฏิบัติหรือปิดกั้นความคิดเห็นหรือความเชื่อที่แตกต่างจากรัฐบาล

3. รัฐบาลควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าว เพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนและเสรีภาพของสื่อออนไลน์ รวมทั้งจำแนกเสรีภาพในการสื่อสารออกจากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

4. รัฐบาลควรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของประชาชนโดยมีมาตรการ ทางกฎหมายที่ชัดเจนและเป็นธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับหลักกติกาสากลระหว่างประเทศ

เครือข่ายพลเมืองเน็ต เชื่อมั่นว่าการเคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเสมอภาคและสมเหตุผลรวมทั้งการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์คือหัวใจสำคัญในการธำรงรักษาระบอบประชาธิปไตย ในทางตรงข้าม ถ้าผู้มีอำนาจรัฐพยายามปิดกั้นเว็บการปิดกั้นอินเตอร์เน็ตและการปิดกั้นสื่อออนไลน์แล้ว ผลของการดังกล่าว ย่อมนำไปสู่การต่อสู้การขัดแย้งและความตึงเครียดทำให้กระทบต่อความมั่นคงและ ความสงบสุขของประเทศชาติและประชาชน ด้วยความเชื่อมั่นในสิทธิเสรีภาพและวิจารณญาณของพลเมืองไทย

Tags:
%d bloggers like this: