Thai Netizen Network

แจ้งข่าวยื่นหนังสือนายกฯ เรื่องอินเทอร์เน็ตและวิทยุชุมชน

ใบแจ้งข่าว เครือข่ายพลเมืองเน็ต คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส) เครือข่ายเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์ประเทศไทย (FACT)

เข้ายื่นหนังสือต่อ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
เรื่องข้อเสนอในการกำกับดูแลสื่ออินเทอร์เน็ตและวิทยุชุมชน
บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมและปกป้องสิทธิเสรีภาพของพลเมือง

วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2552
เวลา  8.30 น.
หน้าห้องประชุมคณะรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล

นำยื่นหนังสือโดย

กานต์ ยืนยง  ไกลก้อง ไวทยาการ  จีรนุช เปรมชัยพร
สฤณี อาชวานันทกุล  สุเทพ วิไลเลิศ  สุนิตย์ เชรษฐา
สุภิญญา กลางณรงค์  อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล

สอบถาม 0-2691-0574 / 0-840-792-525
www.thainetizen.org
 

Exit mobile version