Thai Netizen Network

นโยบายด้านเทคโนโลยีของบารัค โอบามา – SIU

รายงานพิเศษโดย อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ Siam Intelligence Unit ถึงนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ บารัค โอบามา ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ โดยมีนโยบายจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความเปิดกว้าง เป็นธรรม โปร่งใส ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร อินเทอร์เน็ต และทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้ :

ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างเสรี ผ่านอินเทอร์เน็ตเสรีและสื่ออื่นๆ

สร้างประชาธิปไตยที่โปร่งใสและมีส่วนร่วมของประชาชน

วางโครงข่ายการสื่อสารที่ทันสมัย

พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของอเมริกา

ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของอเมริกาภายในประเทศ

เตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนอเมริกันสู่ศตวรรษที่ 21

ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาร้ายแรงที่ประเทศกำลังเผชิญ

อ่านรายงานฉบับเต็ม และนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอื่น ๆ ได้ที่ Siam Intelligence Unit

Exit mobile version